HỖ TRỢ CỨU HỘ

Câu chuyện

Liên Lạc

Các loài chim hoang dã hiên đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ, trong đó mối đe doạ từ hoạt động săn bắt, nuôi nhốt trở thành vấn đề nóng hơn cả. Chi hội Nghiên cứu và bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam – VBCS thực hiện hoạt động tuyên truyền:

– Tuyên truyền và phổ cập rộng rãi trong các thành viên thuộc chi hội và
trong cộng đồng ý thức, trách nhiệm về nghiên cứu, bảo vệ, phát triển và bảo tồn
đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn các loài Chim hoang dã nói riêng;
– Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và kịp thời, các văn bản pháp luật,
các văn bản dưới luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo
vệ về nghiên cứu, bảo tồn các loài Chim hoang dã, bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên, đa dạng sinh học cho các tầng lớp nhân dân.

hành động

Tuyên truyền – Nâng cao nhận thức cộng đồng

Hoạt động đang triển khai

Learn more