CÔNG TÁC TƯ VẤN

Câu chuyện

Liên Lạc

– Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước về bảo vệ, phát triển và bảo tồn tài
nguyên đa dạng sinh học, bảo tồn các loài Chim hoang dã của Chi hội;
– Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc lập kế hoạch bảo tồn đa
dạng sinh học, bảo tồn các loài Chim hoang dã;
– Tham gia công tác phản biện các đề tài nghiên cứu, các chuyên đề, các dự
án bảo tồn các loài Chim hoang dã, tài nguyên đa dạng sinh học, các dự án phát
triển kinh tế – xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi hội.

VBCS

HOẠT ĐỘNG

VBCS

Hoạt động đang triển khai

Learn more