Hỗ trợ gây quỹ

Cùng nhau đồng hành cùng sứ mệnh bảo vệ chim hoang dã Việt Nam

Dự án đồng hành cùng ngày chim thế giới ở Việt Nam do VSBC tổ chức

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

VBCS hỗ trợ các sự kiện về loài chim khác nhau, các hoạt động hội thảo về loài chim

Hỗ trợ việc bán tranh gây quỹ

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

VBCS tham gia thu thập các tài liệu về các loài chim quý hiếm và hoang dã tại Việt Nam, đặc biệt là các hình ảnh. Chúng tôi thường xuyên tổ chức bán tranh, gây các quỹ cho sự kiện, các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ loài chim Việt Nam.

Ngày hội nhiếp ảnh về chim do VSBC tổ chức
Sách các loài chim Việt Nam

Hỗ trợ hoạt động truyền thông

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

VBSC tham gia nhiều hoạt động khác nhau để tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa việc bảo vệ môi trường và loài chim tại Việt Nam.