VBCS – Vietnam Bird Conservation Society

Chi hội Nghiên cứu & Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp trực thuộc Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA). Chi hội tự nguyện thành lập, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam và quy định của pháp luật.

HOẠT ĐỘNG

Chim Việt Nam

A title

Image Box text